RODO BRU-NAT KAMIL KRAWCZYK

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) Bru-Nat Kamil Krawczyk z siedzibą w Zagościniec, przy ul. Szkolna 5, 05-200 Wołomin, posiadającą NIP: 1251288826, (dalej: Bru-Nat Kamil Krawczyk) informuje, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bru-Nat Kamil Krawczyk danych osobowych.

 

KIEDY Bru-Nat Kamil Krawczyk PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Bru-Nat Kamil Krawczyk przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Bru-Nat Kamil Krawczyk z siedzibą w Zagościniec, przy ul. Szkolna 5, 05-200 Wołomin, posiadającą NIP: 1251288826, telefon: +48 698 624 172, mail: plomero@wp.pl.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Bru-Nat Kamil Krawczyk nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje firma Bru-Nat Kamil Krawczyk.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W Bru-Nat Kamil Krawczyk

Bru-Nat Kamil Krawczyk przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z Bru-Nat Kamil Krawczyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej z Bru-Nat Kamil Krawczyk umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bru-Nat Kamil Krawczyk w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Bru-Nat Kamil Krawczyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych Bru-Nat Kamil Krawczyk, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Bru-Nat Kamil Krawczyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W Bru-Nat Kamil Krawczyk”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość Bru-Nat Kamil Krawczyk;
 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Bru-Nat Kamil Krawczyk
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W Bru-Nat Kamil Krawczyk” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z Bru-Nat Kamil Krawczyk umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bru-Nat Kamil Krawczyk w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bru-Nat Kamil Krawczyk;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bru-Nat Kamil Krawczyk, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Bru-Nat Kamil Krawczyk stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Bru-Nat Kamil Krawczyk danych osobowych przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Bru-Nat Kamil Krawczyk danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

 

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bru-Nat Kamil Krawczyk, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bru-Nat Kamil Krawczyk.